Barneverntjenestens arbeid

Barneverntjenesten skal ivareta de oppgaver som er kommunens ansvar i henhold til lov om barneverntjenester, skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. I noen tilfeller har barneverntjenesten plikt til å gripe inn. Et overordnet prinsipp er at tiltak som settes i verk skal være til barnets beste.
Henvendelser til barneverntjenesten om at noen er bekymret for et barn betegnes som melding. En melding kan føre til en barnevernundersøkelse, som er en kartlegging av barnets situasjon. Denne kan resultere i at saken henlegges eller at det iverksettes frivillige hjelpetiltak. Vedtak som fattes av barneverntjenesten kan påklages til overordnet instans.
Privatpersoner kan be om anonymitet når de gir opplysninger til barneverntjenesten.