15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
bilde av 1000-lappen

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Lag, foreninger eller andre sammenslutninger som ønsker tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan søke om spillemidler.

Lag, foreninger eller andre sammenslutninger som ønsker tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan søke om spillemidler. For søknader fra sammenslutninger må vedtektene være godkjente.

Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i. Anlegget det søkes midler til må være en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Planene for anlegget det søkes tilskudd til, må på forhånd være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent av departementet eller den det bemyndiger (ofte kommunen) før byggestart.

Det kan søkes på følgende kategorier spillemidler:

Ordinære anlegg har i utgangspunktet en øvre tilskuddsramme på kr 1 000 000, men for enkelte anleggstyper er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp som er høyere. En kan søke spillemidler for inntil 1/3 av totalkostnadene (inntil maksgrensen). Det kan søkes om tilskudd til bygging/rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser. Tilskuddene knyttes direkte opp mot aktivitetsareal.

Nærmiljøanlegg har en øvre tilskuddsgrense på kr 300 000 og en nedre grense på kr 50 000. Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad. Dette er anlegg tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Primært beregnet på barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinære konkurranser i idrett.

Søknadsskjema lastes ned fra www.idrettsanlegg.no. Her ligger også "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" samt diverse maler som kan benyttes i søknaden.

Kommunal medfinansiering til spillemiddelsøknader. Sørum kommunestyre vedtar årlig i desember kommunens budsjett. En av budsjettpostene er kommunal medfinansiering til spillemiddelsøknader. De senere årene har det vært avsatt kr 500 000 på denne posten. De som søker om spillemidler kan kontakte avdelingen kultur, familie og nærmiljø for å få mer informasjon om denne ordningen.

Årshjulet nedenfor inneholder de fristene som gjelder i Sørum kommune. Søknader som ikke er innmeldt innen fristens utløp, kan ikke påregnes å bli behandlet. Benytt "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" som utgangspunkt for å se hva som er nødvendig dokumentasjon.

Gode råd:

 • Ta tidlig kontakt med kulturkontoret i kommunen for å drøfte ditt prosjekt.

 • Ha en grovskisse av prosjektet med enkle tegninger og en foreløpig finansiering på plass tidlig

 • Planlegg tidsperspektivet og avklar styrevedtak.

 • Spillemidler har en gjennomsnittlig ventetid på 1,5 år fra godkjent søknad til tildeling av midler. Søker må ha en plan for forskuttering av midler. Sjekk også Sørum kommunes mellomfinansieringsordning.

 • Ha ryddighet i anleggsregnskapet fra dag 1.

   

  Årshjul med frister i Sørum kommune for spillemiddelsøknader til idrett og fysisk aktivitet

   

Dato

  Beskrivelse

  15. mai

  Obligatorisk seminar for alle lagene som planlegger å søke spillemidler

  1. juni

  Frist for lagene til å melde inn kort prosjektbeskrivelse nye spillemiddelsøknader,  sendes: postmottak@sorum.kommune.no 

  1. september

  Frist for å sende inn søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, sendes: postmottak@sorum.kommune.no 

  1. oktober

  Frist for å ha sendt inn komplett spillemiddelsøknad med godkjente vedlegg i www.idrettsanlegg.no

  1. november

  Politisk saksfremlegg om spillemidler sendes Sørum idrettsråd

  7. november

  Høringsfrist for Sørum idrettsråd til politiske sak om spillemidler

  28/11 til 13/12

  Politisk behandling av spillemiddelsak i KFN, formannskap og kommunestyret.   Kopi av møteprotokoll sendes søkere av spillemidler

  15. januar

  Frist for Sørum kommune overføring av spillemiddelsøknadene til Akershus fylkeskommune

  1. juli

  Søkerne meddeles om deres søknad er innvilget spillemidler

Mer om Idrettsmidler