15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Spørsmål og svar

Finnes det ledige boligtomter i Sørum kommune?

Publisert 04. april 2016  | Oppdatert 21. mars 2017

Hva er en områdeplan?

Publisert 13. november 2015  | Oppdatert 20. november 2015

Områderegulering kan brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken.

Hva er en kommunedelplan?

Publisert 13. november 2015  | Oppdatert 20. november 2015

En kommunedelplan kan utarbeides for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. 

Hva er en kommuneplan?

Publisert 13. november 2015  | Oppdatert 20. november 2015

Alle kommuner skal etter plan- og bygningsloven ha en kommuneplan. En kommuneplan er et overordnet styringsdokument for kommunen.

Mitt boligområde er under regulering. Hva betyr det for meg?

Publisert 10. november 2015  | Oppdatert 08. desember 2015

En reguleringsplan er en detaljert plan for et mindre område. Den utarbeides når det skal gjennomføres utbyggingsprosjekter eller det er behov for arealavklaring i et område.