15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Strålevern

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  I dagliglivet utsettes vi for ulike typer stråling, både naturlig stråling som f.eks. radon, og kunstige strålekilder som mobiltelefoner og radiosendere. Generelt innen strålevern gjelder en anbefaling om å holde all eksponering så lavt som mulig.

  Statens strålevern har det overordnede nasjonale ansvaret for strålehygiene i befolkningen. Dette innebærer ansvar for forvaltning og tilsyn av all bruk av strålekilder i medisin, industri og forsking, og med de to forskningsreaktorene i Norge. De overvåker også naturlig og kunstig stråling i miljø og yrkesliv og har ansvar for den nasjonale atomberedskapen.

  Beskrivelse

  Følgende oppgaver er lagt til kommunen med hensyn til strålevern:
  • Mottak av melding fra eier om lokaler som tas i bruk som solarium og tilsyn med disse.
  • Veiledning av publikum om radon og radonmålinger.
  • Tilsyn med oppfyllelse av strålevernforskriften i skoler og barnehager.
  • Tilsyn med oppfyllelse av strålevernforskriften i utleieboliger.
  • Kommunal beredskap ved kriser eller ulykker.

  Målgruppe

  • Eiere og brukere av solarium
  • Eiere av skoler og barnehager
  • Eiere av utleieboliger
  • Eiere av bolig

  Kriterier/vilkår

  Solarier:
  Virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål til salg, utleie eller bruk, skal gi melding om dette til Statens strålevern. Solariene skal tilfredsstille strålingskravene for UV type 3. Virksomhetene plikter å påse at apparater, merking og informasjon til brukerne, fyller kravene gitt i strålevernforskriften.

  Lokaler som benyttes til solarium skal meldes til kommunen før de tas i bruk.

  Radon i skoler og barnehager:
  Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i grunn- og videregående skoler og barnehager, både offentlige og private. Alle skoler og barnehager skal ha så lave radonnivåer som det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften.

  I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforskriften.

  Radon i utleieboliger:
  Eiere av utleieboliger skal fra og med 1.1.2014 kunne dokumentere overfor leietaker at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften.
  I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforskriften.

  Samarbeidspartnere

  Statens strålevern.

  Pris for tjenesten

  Behandling av meldinger og gjennomføring av tilsyn er gratis.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Melding om oppstart av solarium sendes kommunen per brev eller e-post eller benytt "Meldingsskjema miljørettet helsevern" under "Selvbetjening".

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Melding om oppstart av solarium registreres og føres opp i liste over kommunens tilsynsobjekter.

  Saksbehandlingstid

  Melding om oppstart av solarier registreres fortløpende.

  Svar på generelle henvendelser knyttet til stråling og strålevern besvares normalt innenfor en periode på 14 dager.

  Klagemulighet

  Pålegg fattet med hjemmel i strålevernforskriften og folkehelseloven kan påklages innen 3 uker fra vedtak er fattet.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 14.11.2014 09:51