Støttekontakt

Generelt

Tema

- Helse og sosial
- Barnevern

Beskrivelse

Du kan søke om støttekontakttjeneste hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Formålet med tjenesten er ikke pårørendes behov for avlastning, men for at du skal få mulighet til en meningsfull fritid og hjelp til å danne sosiale nettverk. I Sørum kan du få støttekontakttjeneste på følgende måter:

- Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon (fritid med bistand)

- Aktivitetstilbud i gruppe

- Individuell støttekontakt

Målgruppe

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme hvilke av tre metoder innenfor tjenesten som er den rette for deg. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.

Kriterier/vilkår

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få individuell støttekontakt, bli med i en aktivitetsgruppe eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.

Når barn har særlig behov p.g.a. forholdene i hjemmet eller av andre grunner kan barnevernseksjonen innvilge støttekontakt.

Pris på tjenesten

Tjenesten er gratis. Du skal ikke belastes for utgifter som støttekontakten har, men må selv betale for egne utgifter i forbindelse med deltakelse i ulike aktiviteter.

Utførelse av tjenesten
Støttekontakttjenesten ligger til virksomheten Nærmiljø.
For spørsmål knyttet til individuelle støttekontakter, kan Ellen Margrete Graarud kontaktes på: 63 86 94 69 / 48 05 68 48 eller ellen.graarud@sorum.kommune.no.

For generelle/andre spørsmål om tjenesten kan Hanne Kvifte Andresen kontaktes på 63 86 94 74/92 62 81 15 eller hanne.kvifte.andresen@sorum.kommune.no .

Se også virksomhetens nettside http://www.sorum.kommune.no/aktiv-fritid.268563.no.html


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Fritid for alle
Grenselaus fritid
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Informasjon om støttekontakttjenesten
Informasjon til støtte- fritidskontakter
Vil du bli støttekontakt?
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Regelverk

Praktisk information

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan henvende deg til kommunen for å få hjelp til å søke om støttekontakt, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det.

For henvendelse angående søknad, kontakt tildelingsenheten på telefon
63 86 90 00 (sentralbordet setter over til tildelingsenheten).

For søknadsskjema, se i høyre kolonne på denne nettsiden.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på fire uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annen informasjon

Oppdatert

2014-10-24 14:51