Illustrasjonsbilde på samfunn, gruppe mennesker går

Styrker det forebyggende arbeidet for barn og unge

Sørum kommune styrker sin hovedsatsing på barn og unges trygge og gode oppvekst. Blant annet skal det skal ansettes to miljøterapeuter til skolestart 2018. Allerede fra 1. januar 2019 skal det være en miljøterapeut knyttet til hver skole. Utekontakten slik vi kjenner den i dag erstattes av disse.

Utekontaktene har i samarbeid med ungdomsskolene frem til i dag jobbet med å bygge tillit og gode relasjoner til ungdommene. På denne måten har utekontakten fått god innsikt i trender og aktuelle saker som opptar ungdom. Ved behov har de også «loset» ungdommer til hjelpeinstanser. Denne kunnskapen er til god hjelp i vårt videre arbeid.

For å håndtere bekymringsmeldinger om organiserte slåsskamper har SLT-teamet i Sørum kommune (Samordnede lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) mandag 8. januar, gjennomgått varslingsrutiner og planlagt tiltak framover. SLT-teamet består av politikontakt, representanter fra skolene, helsestasjoner, psykisk helse og rus, PPT (pedagogisk, psykologisk tjeneste), barnevernet, NAV, Oppfølgingstjenesten og SLT-koordinator i kommunen.

Utekontaktene har i samarbeid med ungdomsskolene frem til i dag jobbet med å bygge tillit og gode relasjoner til ungdommene. På denne måten har utekontakten fått god innsikt i trender og aktuelle saker som opptar ungdom. Ved behov har de også «loset» ungdommer til hjelpeinstanser. Denne kunnskapen er til god hjelp i vårt videre arbeid.

For å håndtere bekymringsmeldinger om organiserte slåsskamper har SLT-teamet i Sørum kommune (Samordnede lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) mandag 8. januar, gjennomgått varslingsrutiner og planlagt tiltak framover. SLT-teamet består av politikontakt, representanter fra skolene, helsestasjoner, psykisk helse og rus, PPT (pedagogisk, psykologisk tjeneste), barnevernet, NAV, Oppfølgingstjenesten og SLT-koordinator i kommunen. 

Sørum kommunen har hatt SLT-team i mange år og hensikten er å samordne og samarbeide om ulike forebyggende tiltak.

Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2018 en styrking av det forebyggende arbeidet for barn og unge:

 • Fra 1. august 2018 skal det ansettes to miljøterapeuter, som skal være knyttet til ungdomsskolene. Fra 1. januar 2019 skal det ansettes ytterligere seks miljøterapeuter knyttet til skolene. Dette vil gi økt kapasitet og kompetanse i det forebyggende arbeidet blant barn og unge. 
 • Det skal etableres samarbeid med frivillige organisasjoner om et bredere og mer likeverdig fritidstilbud for ungdom på alle tettsteder i kommunen.
 • Virksomheten Barn, unge og familie styrkes med driftsmidler bl.a. til en hjelpetjeneste som kan komme tidlig inn med forebyggende og spesifikke tiltak i et samordnet tilbud.

Oppgavene til Utekontakten ivaretas fram til 1. august 2018 av virksomhetene Barn, unge og Familie, samt Kultur- og nærmiljø.

Barnehagene, skolene, PPT, helsestasjonene, barnevernet, familiesenteret (BUF), NAV, Oppfølgingstjenesten med flere har jobbet og jobber fortsatt med satsing på forebygging, og hjelp til dem som har behov for det.

Sørum kommune har fra medio desember fått en egen politikontakt, Inger Marthe Tvedt Gelius, som utelukkende jobber med forebyggende politiarbeid i Sørum. Hun er tett på ungdommene ute i feltet både i Sørumsand og på Lillestrøm. Hun jobber også i sivil, og får da en helt unik posisjon.  Hun følger bl.a. opp risikoutsatte ungdom med bekymringssamtaler med foresatte, og kan også vise bort ungdom fra steder. Politiet er bl.a. tett på ungdommene fra Oslo, som står bak en del av gjengkriminaliteten.

Sørum kommune skal fortsatt ha:

 • Tett oppfølging av barn og unges omsorgssituasjon.
 • Tett oppfølging av barn og unges psykiske helse.
 • Tett oppfølging av skolenes arbeid med elevenes psykososiale miljø.

Hva gjør du hvis du er bekymret? 

 • Kontakt Sørum kommunes SLT-koordinator, Lisbeth J. Fossum på telefon 63 86 90 00 eller epost lisbeth.fossum@sorum.kommune.no
 • Kontakt Sørum kommunes politikontakt Inger Marthe Gelius på
   e-post inger.marthe.tvedt.gelius@politiet.no eller på telefon 489 53 128.
  For øyeblikkelig hjelp kontakt 112