penger_jpg_imagelarge

Tilskudd til verdiskaping rundt Nordre Øyeren

Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren gir tilskudd til verdiskapingstiltak i området rundt Nordre Øyeren. Fokus for ordningen er kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk, og naturverdiene knyttet til Nordre Øyeren naturreservat m.m.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til:

  • økt verdiskaping, fortrinnsvis innenfor de fire kommunene Fet, Sørum, Skedsmo og Rælingen, tuftet på kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk, og naturverdiene knyttet særlig til Nordre Øyeren naturreservat
  • å gjøre området mer tilgjengelig og bedre kjent blant publikum.

Det kan søke tilskudd til:

  •  Istandsetting av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap.
  • Det kan søkes om tilskudd til friluftslivstiltak som stier for vandring og sykling.
  • Tilskudd til etablering eller oppgradering av småskala overnatting og bespisning.
  • Det kan søkes om penger til arrangementer, produkter, skilting, brosjyrer, m.m. som bidrar til å formidle verdiene som ligger i området og gjøre det mer kjent. 

Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, næringsdrivende, næringsorganisasjoner og privatpersoner kan søke.

Kriterier for tildeling:

  • Det må søkes om tilskudd før arbeidet igangsettes. Det gis ikke tilskudd til tiltak som allerede er igangsatt eller utført.
  • Det forutsettes at søker bidrar gjennom egeninnsats og/eller egenfinansiering.
  • Tiltak som kan sannsynliggjøre at de kan legge til rette for verdiskaping vil bli prioritert.
  • Kostnadsoverslag skal vedlegges søknaden.

 

Søknadsfristen er løpende.

Les mer om tilskuddsordningen