03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet
Illustrasjonsfoto drikkevann

Trygt drikkevann og gode rutiner i Sørum kommune

I lys av hendelsene på Askøy, informerer Sørum kommune her om kvalitet og rutiner som gjelder kommunalt vann

Vi forstår at folk er opptatt av vannkvalitet. Sørum kommune har i likhet med de andre eierkommunene i Nedre Romerike Vannverk (NRV) gode rutiner for sikring av drikkevannet. 

Drift- og vedlikeholdsrutinene innebærer blant annet ukentlige vannprøver som tas etter en plan hvor prøvestedene veksler over året. Analyseresultatene viser gjennomgående god vannkvalitet.

Vannkvalitet
Drikkevannet vårt holder svært god kvalitet. Hver uke tas det prøver av vannet som blir grundig analysert for bakterier og kjemikalier. 

Drikkevannet leveres av Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV).

NRV sikrer god vannkvalitet gjennom:

  • Glomma som sikker hovedvannkilde 
  • Fullrenset vann
  • Kontinuerlig fjernovervåking av vannkvaliteten
  • Vannverket er trygt lokalisert i fjellhaller

I tillegg har Sørum kommune investert mye i ledningsnettet, høydebasseng osv., noe som gjør at det er jevnt over veldig god kvalitet på infrastrukturen.

Beredskap på vannforsyning
Sørum har god beredskap knyttet til vannforsyning. Den kommunale beredskapen er døgnkontinuerlige vakter – 365 dager i året.

Vi samarbeider med NRV om beredskap og reservevann dersom eventuelle hendelser skulle oppstå. Dette innebærer at ved bortfall av vann så vil vi innenfor vår kommune kunne gi våre innbyggere nødvann. Vi plasserer ut større nødvannstanker på flere plasser i Sørum kommune, her kan alle innbyggere hente ut nødvann i kanner ved slikt behov.

Les mer om hva NRV/NRA skriver om drikkevannet på Nedre Romerike.

Dersom det skulle oppstå hendelser ved vannforsyningen så sender vi varsel til alle registrerte telefonnummer på eiendommer i det berørte området.

Hardhet på drikkevannet
Drikkevannet i Sørum er bløtt. Det er derfor ikke nødvendig med salttilsetning i oppvask- og vaskemaskiner. 

Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og magnesiumsalter. Regnvann og overflatevann inneholder forholdsvis få salter, og betegnes derfor som bløtt eller mykt vann. Grunnvann som har vært i kontakt med karbonatbergarter betegnes derimot som hardt vann.

Innhold av kalsium måles ofte i hardhetsgraden, doh. Skalaen går fra 0 til 30, hvor 30 er hardt. En grad tilsvarer et innhold av 10 mg kalsiumoksid per liter vann. 

Drikkevannet i Sørum produseres fra Glomma og ligger rett i underkant av 2 på hardhetsskalaen, noe som betyr at vi har bløtt vann i kranene. PH verdien (surhetsgraden) ligger mellom 7 og 8.

Dårlig vanntrykk
Dette kan skyldes:

  • Lekkasje på vannledningen
  • Silen i armaturen kan være tett
  • Stikkledningen kan ha grodd igjen dersom den er gammel og laget av galvanisert jern