15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Bilde av en pianospillende dame i hvitt antrekk

Ungdommens kulturstipend

Statutter for tildeling av stipend til unge utøvere innen kunst, musikk og idrett. Søknadsfrist er 1. mai hvert år.

Formålet med stipendet er å gi positiv oppmerksomhet til unge lovende utøvere og gi dem mulighet til å utvikle seg videre på sitt område.

Det kan hvert år utdeles stipender innenfor budsjettert beløp på kr 60.000,-. Antall og størrelse på stipendene kan variere ut fra antall kvalifiserte søkere. Hvis det ikke meldes utøvere innen alle områdene, kan det deles ut flere stipender på ett område.

Stipendene kan søkes av unge mellom 18 og 25 år, bosatt i Sørum, som enten har valgt kunst, musikk eller idrett som utdanningsvei, eller som satser på høyt nivå innen disse feltene. Kandidatene har oppnådd gode resultater på sitt område og gjerne fått en viss oppmerksomhet i form av omtale etter opptreden eller premiering for sin innsats.

Stipendene kan tildeles til skolegang/kurs/samlinger, reiseutgifter i forbindelse utøving av aktiviteten, eller som delfinansiering av utstyr forbundet med den aktiviteten kandidaten utøver.

Søknad sendes til Sørum kommune, Kultur, Familie og nærmiljø, Postboks 113, 1921 Sørumsand eller til postmottak@sorum.kommune.no.

Tildeling av prisene foretas i juni og prisene deles ut på et arrangement i august. Prisvinnerne av ungdommens kulturstipend inviteres også til arrangementet i forbindelse med Sørumfestivalen, hvor vinnere av de andre hedersprisene i Sørum kommune også får sin ære.

De årene det blir midler til overs fra Ungdommens kulturstipend og/eller fra prisene, overføres disse midlene til kulturfondet.

De årene én eller flere av prisene Sørumprisen, miljøprisen, mangfoldsprisen eller frivillighetsprisen ikke blir delt ut, kan midlene som ikke brukes benyttes til å øke posten som kan brukes på Ungdommens kulturstipend.

I søknaden må det oppgis hvordan stipendet tenkes brukt, kostnadsoverslag vedlegges. Stipendet må benyttes innen ett år etter tildeling. Seks måneder etter at stipendet er benyttet leveres kort skriftlig rapport til Kulturutvalget. Ubenyttede midler må tilbakebetales.

Retningslinjer for tildeling av stipend.

Mer om Idrettsmidler