Utlegging av manntallet for Stortings- og sametingsvalget, samt folkeavstemningen i Sørum kommune

Manntallene for Stortings- og sametingsvalget, samt folkeavstemningen i Sørum kommune, ligger til offentlig ettersyn i Sørum rådhus fra 1. august 2017. Du kan selv undersøke om du har stemmerett i Sørum.

Dersom du skal kunne stemme ved valget 10. og 11. september 2017, må navnet ditt stå i manntallet. Du kan undersøke i manntallet for Sørum kommune om navnet ditt står oppført der, og at du i så fall har stemmerett i Sørum.

Manntallet blir lagt ut i resepsjonen i Sørum rådhus og vil være tilgjengelig helt til dagen etter valgdagen.

Vi gjør oppmerksom på at de stemmeberettigede i folkeavstemningen også innebærer noen grupper i kommunen som ikke har stemmerett i Stortingsvalget. Dette er:

  • Utenlandske statsborgere som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller

  • Innbyggere som er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Du kan møte opp i rådhuset for å undersøke manntallet selv, eller du kan ringe eller sende e-post til resepsjonen, tlf. 63 86 90 00, e-post postmottak@sorum.kommune.no.

Den som mener at en selv eller andre uriktig er blitt innført i eller utelatt av manntallet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Innkomne klager vil bli behandlet fortløpende.

Hvis du har flyttet til Sørum kommune, og melding om flyttingen ikke var mottatt av folkeregisteret senest 30. juni i år, står du sannsynligvis oppført som stemmeberettiget i den kommunen du flyttet fra. Du vil altså ikke finne navnet ditt i Sørum kommunes manntall. Du har stemmerett i den kommunen hvor du sto innført i manntallet 30. juni 2017.

På selve valgdagen kan du bare avgi stemme i et valglokale i den kommunen hvor du er manntallsført. Hvis du stemmer på forhånd, kan du avgi stemme i en hvilken som helst kommune i Norge og på norske ambassader og utenriksstasjoner i utlandet. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du står innført i manntallet, eller i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen, vil stemmen din bli sendt til den kommunen hvor du har stemmerett og bli med i opptellingen der.

Sørum valgstyres adresse er:
Sørum valgstyre
Postboks 113
1921 SØRUMSAND