15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Utslippstillatelse - søknad

Informasjon til deg før du søker

Du kan søke kommunen om utslippstillatelse dersom avløpsanlegget skal utbedres, byttes ut eller ved nyinstallasjon. Det kan også søkes kun om utslippstillatelse.

Ved søknad kun om utslippstillatelse, kryss av i første punkt i det elektroniske skjemaet.

Ved utbedring, utbytting eller nyinstallasjon må det søkes etter forurensningsloven kapittel 12 og plan- og bygningsloven § 20-1.  Da krysses det av i det andre punktet i det elektroniske skjemaet.

Vennligst les igjennom følgende før du søker:

Lokale forskrifter for Sørum kommunen vedrørende utslipp fra mindre avløpsanlegg bør gjennomgås.

I skjemaet er det muligheter til å laste opp vedlegg. Følgende vedlegg må legges ved:

  • Redegjørelse for valg av type anlegg. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, Akershus § 10 beskrives det at infiltrasjonsanlegg bør benyttes dersom løsmassene er egnet for rensing. Det må derfor legges ved en redegjørelse hvor det vises at det er gjort en vurdering av grunnen og valg av type anlegg
  • Oversiktskart som viser plassering av renseanlegget og hvor avløpsvannet ledes. Dette skal fortrinnsvis ledes til helårsførende bekk. Dersom renseanlegget kobles på eksisterende ledninger, må det gjøres en vurdering av hvorvidt dette er godt nok. Dersom det ikke er tilfredsstillende, må det gjøres tiltak som for eksempel sandfilter, grusfilter el
  • Det må legges ved informasjon om valgt anlegg. Renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. For infiltrasjon i grunn skal rapport fra grunnundersøkelser inneholde tegning av jordprofil samt dimensjonering av kum og grøfter.For minirenseanlegg skal det foreligge dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN 12566-3 eller tilsvarende standard.
  • Nabovarsel. Dersom utslippet ledes over annen manns grunn, må nabo varsles. Dette selv om det allerede ligger ledninger her fra gammelt anlegg. I disse tilfellene må blankett nr. 5155 og 5156 benyttes.

For nye anleggstyper skal det foreligge dokumentasjon fra det foretaket som påtar seg arbeidet for utførende arbeid på anleggets renseløsning og funksjon.

Følgende ansvarsretter skal følge med søknaden:

  • Ansvarlig søker
  • Prosjekterende ved valg av infiltrasjonsanlegg
  • Utførende for fagområdene rør og gravearbeider

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Avløpshåndtering

Spørsmål og svar

Søknader