15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
Orderudjordet - kartutsnitt planområdet for boliger

Varsel om oppstart av detaljregulering for Orderudjordet, samt endring av utbyggingsavtale

Det kunngjøres at det skal igangsettes arbeid med detaljregulering av den nordligste delen av Orderudjordet. Det varsles samtidig om oppstart av endring av utbyggingsavtalen for Orderudjordet. Frist for merknader er 26.09.2019.

Formålet med planarbeidet er å regulere området til blokkbebyggelse i tre til åtte etasjer, med fastsatte byggehøyder og byggegrenser. Det skal i planen også tilrettelegges for en gangvei mellom Orderudjordet og den nye perrongen ved Sørumsand stasjon. Det skal også tilrettelegges for gangvei/beredskapsvei mot Industrivegen/Turbinveien. Totalt areal innenfor planområdet er ca. 50,9 daa.

Berørte parter anbefales å sette seg inn i saken.

Varslingsbrev er sendt ut av Grindaker as Landskapsarkitekter. Det vil også være oppslag i Vektergården.

Eventuelle synspunkter som har betydning for planarbeidet sendes Grindaker AS, Pb 1340 Vika, 0113 Oslo eller firmapost@grindaker.no. Send kopi til Sørum kommune, Plan-, næring og byggesak, Postboks 113, 1921 Sørumsand, eller postmottak@sorum.kommune.no. Merkes med Orderudjordet.

Frist for merknad er innen 26.09.2019.

 

Varselbrev