Vedtekter for BUKS

Reglement for barns og unges kommunestyre i Sørum (BUKS) ble vedtatt i 1997. I 2009 ble reglementet erstattet av nye vedtekter, og i 2012 igjen av nye vedtekter.

Sørum kommunestyre vedtok 12. desember 2012 nye vedtekter for BUKS, som trådte i kraft fra 1. januar 2013:

§ 1 Formål
Barn og unge skal ha innflytelse på utviklingen i Sørum kommune.

§ 2 BUKS bestemmer selv hvilke saker de skal behandle eller uttale seg om
BUKS bestemmer selv hvilke saker de skal behandle og uttale seg om, og avgjørelsen skjer via avstemning i BUKS.

Forslag til saker kan komme fra et elevråd, en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon, fra administrasjonen eller politikerne i Sørum kommune.

§ 3 BUKS-ansvarlig i Sørum kommune
Rådmannen utpeker hvem som skal ha det administrative ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av møtene i nært samarbeid med ordfører.

§ 4 Valg av BUKS-representanter
På hver grunnskole velges det to representanter og to vara fra hvert elevråd.

Representantene velges for ett år om gangen.

Valget skal foregå gjennom demokratisk valg.

§ 5 Konstituering av BUKS
På det første møtet velges barnas ordfører og varaordfører blant representantene i BUKS. Valget skal foregå gjennom demokratisk valg.

Barnas ordfører, varaordfører og BUKS-ansvarlige utgjør arbeidsutvalget.

§ 6 Gjennomføring av møtene i BUKS
Det gjennomføres inntil 6 møter i året: Februar – mars – mai – september – oktober – november.

Innkalling til møtene sendes ut senest 14 dager før møtene i BUKS. Arbeidsutvalgene møtes én gang hver måned.

§ 7 Forfall - varamedlemmer
Elevrådskontaktene for skolene har ansvar for at varamedlemmene stiller når representanten ikke kan komme.

§ 8 Protokoll
Det skrives protokoll fra møte. Protokoll legges ut på kommunens hjemmeside og sendes til elevrådsleder og elevrådskontakt som har ansvar for å gi informasjon videre til elevrådet, BUKS-representantene med vara.

§ 9 Fordeling av midler
Kommunestyret vedtar budsjettet til BUKS. Det er BUKS som bestemmer hvordan midlene skal fordeles ut i fra disse kriteriene:

  • BUKS kan bestemme om de vil bruke hele budsjettet på ett prosjekt som de mener er viktig for samtlige barn og unge i hele Sørum kommune.
  • BUKS kan fordele midlene på flere prosjekter som fremmer utvikling for barn og unge i de enkelte områdene i Sørum kommune.


§ 10 Kontakt med lokale politikere
Ordfører er observatør med talerett i BUKS. Ordfører veileder barnas ordfører for å sikre god møteledelse og at avstemning foregår på riktig måte. I tillegg kan ordfører svare på spørsmål og orientere om hvordan de politiske prosesser foregår.

Referat fra BUKS sendes til leder av samtlige politiske partier.

Når BUKS har direkte spørsmål eller kommentarer til politikerne om utviklingen i Sørum kommune, har de anledning til å benytte seg av spørrekvarten ved oppstart av hvert kommunestyremøte. I tillegg har BUKS mulighet til å fremme egne saker i kommunestyret og de ulike utvalgene.

Mer om Politiske råd og utvalg

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk