Bilde av et rådyr i snøen

Vinterfôring av rådyr og elg

Sørum kommune har søkt Mattilsynet om dispensasjon fra restriksjonene for fôring av rådyr og elg. Søknaden er innvilget, og det er opprettet tre vinterfôringsplasser i kommunen. Mattilsynet har i tillegg delegert til den kommunale viltforvaltningen å finne et hensiktsmessig antall fôringsplasser.

Sommeren 2017 ble det innført et generelt forbud mot fôring av hjortevilt som elg og rådyr i hele landet, for å hindre spredning av skrantesyke (Chronic Wasting Disease - CWD). Som følge av at vi nå opplever en vinter med mye snø, har Sørum kommune søkt Mattilsynet om dispensasjon fra restriksjonene for fôring av rådyr og elg. Store snømengder i området gjør at rådyrene har utfordringer med å finne mat, og en ser at både rådyr og elg trekker ned mot jordekantene og trafikkerte veier. Med bakgrunn i dette har Mattilsynet gitt Sørum kommune dispensasjon til å fôre elg og rådyr på følgende tre steder i kommunen:

  • Borgenvegen (173) fra Børgen/Mangset til avkjøring Hvamsvegen
  • Haldenvegen (171) fra Bingsfoss bru til Sørum barneskole
  • Kompvegen (170 ) fra avkjøring Morkvegen til avkjøring Vestlia

Dispensasjonen gjelder vinter/ettervinter 2018. Kommunen kan videre gi tillatelse til fôring på noen utvalgte plasser i kommunen. Mattilsynet og kommunen krever at fôrplassene skal holdes under oppsikt og dyr med avvikende oppførsel meldes inn til kommunen slik at viltnemnda kan avlive eventuelle syke dyr. Sørum viltnemnd vil i tillegg påpeke viktigheten av å fôre med egnet fôr, og unngå høy av dårlig kvalitet.

Dersom det er behov for flere fôringsplasser, ber vi om at det sendes søknad til postmottak@sorum.kommune.no.

Mer om Byggesak