Rådmannens ledergruppe

Rådmannens ledergruppe består av tre kommunalsjefer, økonomisjef og HR-sjef. Kommunalsjefene har rådmannens fullmakter innenfor sine ansvarsområder.

Monica Nordnes

Rådmann
Monica Nordnes

Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

Helga Soldal

Kommunalsjef for kultur, helse og omsorg
Helga Soldal

Ansvarlig for tildelingsenheten, hjemmebaserte tjenester, bo- og avlastingstjenester, institusjonsbaserte tjenester, levekår, NAV, kultur og nærmiljø.

Vidar Almsten

Kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling
Vidar Almsten

Ansvarlig for plan, næring og byggesak, kommunaltekniske tjenester, eiendomsforvaltning og byggeprosjekter.

Ivar Bø

Kommunalsjef for utdanning og oppvekst
Ivar Bø

Ansvarlig for grunnskoler, kommunale barnehager, voksenopplæring, kulturskole, barn, unge og familie.

Anita Sandnes

Økonomisjef
Anita Sandnes

Ansvarlig for økonomiavdelingen.

Ingvild Syvertsen

HR-sjef
Ingvild Helene Hougen Syversten

Ansvarlig for organisasjon- og tjenesteutviklingsavdelingen.

Mer om Rådmannens ledergruppe