15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare
sorum-icon-pack-25

Barnehageplass, søknad om opptak

Søknad om plass i barnehage gjøres ved å fylle inn elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist til hovedopptak 2019 er 1. mars..
Hovedopptak gjelder opptak til alle barnehagene, private og kommunale plasser som blir ledig til nytt barnehageår som er fra august 2019.

I tillegg foretas det supplerende opptak i løpet av året, dersom det finnes ledige plasser i barnehagene.
 

 

Informasjon til deg før du søker

Ved søknad om overflytting eller endring av oppholdstid gjelder samme prosedyre som ved søknad om barnehageplass. Det er ikke eget søknadsskjema for overflytting eller endring i oppholdstid.

Søknad om plass i barnehage gjøres ved å fylle inn elektronisk søknadsskjema. Benytt link som heter "Direkte til skjema".

Rett til plass når det er søkt om plass innen frist for hovedopptak: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass har rett til å få plass i barnehage i Sørum. Rett til plass forutsetter at det er søkt om plass innen frist for hovedopptak og at barnet har bostedsadresse i Sørum når det starter i barnehage. Retten gjelder fra den måneden barnet fyller ett år. Alle som ønsker plass innen 30.11.2019 er med i årets hovedopptak.

Søknad om plass i løpet av året (supplerende opptak): Når det søkes om plass i løpet av året vil man bli satt på venteliste og bli vurdert i henhold til barnehagens opptakskriterier når det skulle bli ledig plass.

Det er leder av barnehagen som har opptaksmyndighet og foretar opptak til egen barnehage.

Det er tilstrekkelig å sende inn én søknad per barn, og det anbefales å velge tre barnehager som søknadsalternativer. Barn med nedsatt funksjonsevne eller som det er fattet vedtak etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 har rett til prioritet ved opptak. For at retten til prioritet skal gjelde må det foreligge sakkyndig vurdering som sendes Sørum kommune samtidig som det søkes om plass, og innen frist for hovedopptak. Ved søskenprioritet er det IKKE behov for å sende inn dokumentasjon.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Søknadsskjema

Mer om Barnehageplass

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter