Barns og unges kommunestyre (BUKS)

BUKS består av 16 representanter som velges på skolene i kommunen blant medlemmene i elevrådene. Representantene velges for ett år. BUKS velger selv sin egen barne- og ungdomsordfører som leder møtene.

BUKS har følgende oppgaver:

•Å fordele midler til trivselsfremmende tiltak i skole og nærmiljø

•Å være høringsorgan i saker som angår barn og unge i Sørum

•Å fremme forslag til styrking av oppvekstmiljøet i Sørum

BUKS har møte i kommunestyresalen i rådhuset inntil seks ganger i året.

Det er vedtatt egne vedtekter for BUKS.

I møtekalender finner du sakliste, sakene og møteprotokoll til møtene i BUKS.
 

Vedtekter for barns og unges kommunestyre (BUKS)

§ 1 Formål
Barn og unge skal ha innflytelse på utviklingen i Sørum kommune.

§ 2 BUKS bestemmer selv hvilke saker de skal behandle eller uttale seg om
BUKS bestemmer selv hvilke saker de skal behandle og uttale seg om, og avgjørelsen skjer via avstemning i BUKS.

Forslag til saker kan komme fra et elevråd, en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon, fra administrasjonen eller politikerne i Sørum kommune.

§ 3 BUKS-ansvarlig i Sørum kommune
Rådmannen utpeker hvem som skal ha det administrative ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av møtene i nært samarbeid med ordfører.

§ 4 Valg av BUKS-representanter
På hver grunnskole velges det to representanter og to vara fra hvert elevråd.

Representantene velges for ett år omgangen. Valget skal foregå gjennom demokratisk valg.

§ 5 Konstituering av BUKS
På det første møtet velges barnas ordfører og varaordfører blant representantene i BUKS. Valget skal foregå gjennom demokratisk valg. Barnas ordfører, varaordfører og BUKS-ansvarlige utgjør arbeidsutvalget.

§ 6 Gjennomføring av møtene i BUKS
Det gjennomføres inntil 6 møter i året: Februar – mars – mai – september – oktober – november.

Innkalling til møtene sendes ut senest 14 dager før møtene i BUKS. Arbeidsutvalgene møtes én gang hver måned.

§ 7 Forfall - varamedlemmer
Elevrådskontaktene for skolene har ansvar for at varamedlemmene stiller når representanten ikke kan komme.

§ 8 Protokoll
Det skrives protokoll fra møte. Protokoll legges ut på kommunens hjemmeside og sendes til elevrådsleder og elevrådskontakt som har ansvar for å gi informasjon videre til elevrådet, BUKS-representantene med vara.

§ 9 Fordeling av midler
Kommunestyret vedtar budsjettet til BUKS. Det er BUKS som bestemmer hvordan midlene skal fordeles ut i fra disse kriteriene:

  • BUKS kan bestemme om de vil bruke hele budsjettet på ett prosjekt som de mener er viktig for samtlige barn og unge i hele Sørum kommune.
  • BUKS kan fordele midlene på flere prosjekter som fremmer utvikling for barn og unge i de enkelte områdene i Sørum kommune.

§ 10 Kontakt med lokale politikere
Ordfører er observatør med talerett i BUKS. Ordfører veileder barnas ordfører for å sikre god møteledelse og at avstemning foregår på riktig måte. I tillegg kan ordfører svare på spørsmål og orientere om hvordan de politiske prosesser foregår.

Referat fra BUKS sendes til leder av samtlige politiske partier.

Når BUKS har direkte spørsmål eller kommentarer til politikerne om utviklingen i Sørum kommune, har de anledning til å benytte seg av spørrekvarten ved oppstart av hvert kommunestyremøte. I tillegg har BUKS mulighet til å fremme egne saker i kommunestyret og de ulike utvalgene.

Les mer om BUKS.