Etikkplakaten

Etikkplakaten er kommunens etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte.

Kommunens verdigrunnlag

  • Åpenhet: Åpen informasjon og evne til å stimulere til kritisk debatt.
  • Dialog: Å skape forutsetninger for en likeverdig, skapende og forpliktende dialog både internt og eksternt.
  • Lojalitet: Forpliktende atferd i forhold til brukere, kollegaer, andre ledere og beslutninger

Forholdet til innbyggere og brukere

Vi tar hensyn til innbyggernes interesser, tilstreber likebehandling og opptrer med respekt overfor innbyggere og brukere.

Habilitet

Vi har et bevisst forhold til egen habilitet, og unngår situasjoner som kan svekke tilliten til at våre beslutninger tas på et nøytralt grunnlag.

Taushetsbelagte og fortrolige opplysninger

Vi ivaretar taushetsbelagte og fortrolige opplysninger på en forsvarlig måte, både i og utenfor arbeidstiden.

Lojalitetsplikt

Arbeidstakere og kommunen som arbeidsgiver har en gjensidig lojalitetsplikt. Når en beslutning er tatt effektuerer vi vedtaket, uavhengig av vår personlige oppfatning.

Varsling av kritikkverdige forhold

Vi har et selvstendig ansvar for å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, som bryter med lover, regler og interne retningslinjer.

Mobbing, trakassering og diskriminering

Vi bidrar aktivt til et godt og inkluderende arbeidsmiljø, og tar avstand fra enhver form for mobbing, trakassering og diskriminering.

Kjøp av varer og tjenester

Vi foretar kommunale innkjøp i henhold til interkommunal og kommunal innkjøpsordning. Vi benytter ikke kommunens innkjøps- og rabattordninger ved personlige kjøp.

Bruk av kommunens ressurser og utstyr

Vi tar vare på kommunens ressurser og utstyr på den mest økonomiske og rasjonelle måten, og medvirker til at de ikke misbrukes eller sløses med. Kommunens utstyr skal som hovedregel kun benyttes i kommunens tjeneste.

Mer om Etikk