03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet

Forside - Nyheter

Ausenfjellet II - adkomstveg - 2. gangs behandling, samt tilleggsutredninger for regulering av adkomstvegen

Publisert 27. juni 2019  | Oppdatert 27. juni 2019

Kommunestyret har i møte 12.06.2019 behandlet sak 74/19 - 2. gangsbehandling av adkomstveg til Ausenfjellet II næringsområde, samt sak 73/19 - tilleggsutredninger for regulering av adkomstveg til Ausenfjellet næringsområde

Ausenfjellet II næringsområde - 2. gangs behandling

Publisert 27. juni 2019  | Oppdatert 27. juni 2019

Kommunestyret har i møte 12.06.2019 behandlet sak 75/19. 2. gangsbehandling av Ausenfjellet II næringsområde

Tilskudd til kulturverntiltak 2019

Publisert 26. juni 2019  | Oppdatert 26. juni 2019

Søknadsfrist 1. september

Eier du en verneverdig bygning? Jobber foreningen din med kulturminner?

Da kan dere søke om tilskudd til kulturverntiltak

Østbyvegen - Jensrudvegen, sanering

Publisert 21. juni 2019  | Oppdatert 21. juni 2019

Anleggstart uke 26 2019

Kommunens anleggsstart og fremdrift  av anleggsarbeidene starter uke 26/27. Gravearbeidet vil trolig vare til uke 34, mens asfaltering utføres i august/september 2019 perioden. Arbeidene starter ved Østbyvegen.

Sørums Barn og unges kommunestyre på besøk i Stortinget

Publisert 20. juni 2019  | Oppdatert 20. juni 2019

Barn og unges kommunestyre i Sørum kommune møtte stortingspresidenten i Norges demokratiske storstue.

Trygt drikkevann og gode rutiner i Sørum kommune

Publisert 19. juni 2019

I lys av hendelsene på Askøy, informerer Sørum kommune her om kvalitet og rutiner som gjelder kommunalt vann

God sommer - gratis sommerferieaktiviteter for store og små

Publisert 19. juni 2019  | Oppdatert 19. juni 2019

Følg oss også på våre facebooksider

Kartlegging av helse og trivsel: Sørum-ungdom stort sett på landsgjennomsnittet

Publisert 17. juni 2019  | Oppdatert 17. juni 2019

Helse og trivsel blant ungdomsskoleelever i Sørum ligger på landsgjennomsnittet på de fleste områder. Sørum har også tre utfordringsområder. Det viser den landsomfattende spørreundersøkelsen til Ungdata som ble gjennomført våren 2019.

Kommunestyret har vedtatt områderegulering for Orderudjordet

Publisert 17. juni 2019  | Oppdatert 26. juni 2019

Kommunestyret vedtok i møte 12.06.2019, sak 71/19, områdereguleringsplan for Orderudjordet.

 

Vedtak av utbyggingsavtale for Orderudjordet

Publisert 17. juni 2019  | Oppdatert 26. juni 2019

Kommunestyret vedtok 12.06.2019, sak 72/19, utbyggingsavtale for Orderudjordet.

Kommunestyret har vedtatt temaplan for utforming og parkering

Publisert 17. juni 2019  | Oppdatert 17. juni 2019

Kommunestyret vedtok 12.06.2019, sak 56/19, temaplaner for utforming og parkering for Sørumsand.

Barkbillenytt

Publisert 12. juni 2019  | Oppdatert 12. juni 2019

Deler av Norge opplevde i fjor den verste tørke­sommeren siden 1947, og mange fylker har meldt om tørkestressede trær. Kombinasjonen av mange overvintrende barkbiller og tørkestressede trær kan bidra til økt risiko for angrep på stående trær i årene som kommer melder Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Landbruksnytt nr. 2 - 2019

Publisert 12. juni 2019

Mye interessant å lese i denne utgaven av Landbruksnytt

Fast dekke i din avkjørsel?

Publisert 12. juni 2019  | Oppdatert 12. juni 2019

Vann må ikke ledes ut i kommunal vei.

Alle grunneiere er pålagt å ha stikkrenne under sin avkjørsel

Vannprøver og Helikoptertrafikk

Publisert 11. juni 2019

Undersøking av landets vannressurser i perioden 15. september - 1. desember 2019

Effekter av urein luft og nedbør på vannressursene skal nå følges opp gjennom en undersøkelse av om lag 1000 innsjøer i hele Norge. Det er NIVA som skal gjennomføre undersøkelsen på oppdrag fra Miljødirektoratet. 

NVE tillater nedleggelse av damanlegg

Publisert 04. juni 2019  | Oppdatert 04. juni 2019

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har i sin behandling av saken dampakke Romerike, kommet fram til at det ikke foreligger særlige grunner som taler mot nedleggelser av damanleggene i Sørum kommune. Særlig grunner er nevnt i forarbeidene til vannressursloven og de er: fredning etter kulturminneloven, eller biotopvern etter naturmangfoldloven.

Samlokalisering av helsestasjon i sommer

Publisert 29. mai 2019  | Oppdatert 29. mai 2019

Husebyjordet - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan

Publisert 28. mai 2019  | Oppdatert 28. mai 2019

Prosjektet legger til rette for inntil 85 nye boenheter, i form av konsentrert boligbebyggelse.
Frist for merknader er 10.07.2019.

Elgjakt i kommuneskogen

Publisert 28. mai 2019  | Oppdatert 28. mai 2019

Det er nå mulig å søke om elgjakt i kommuneskogen for 2019. Jakta er forbeholdt de som bor i Sørum kommune og inntil to gjestejegere.

Skolebehovsplan for Lillestrøm kommune ut på høring

Publisert 27. mai 2019

Det skal lages en ny skolebehovsplan for Lillestrøm kommune. Planen tar utgangspunkt i at Lillestrøm kan ha behov for en litt annen skolestruktur enn hva de tre kommunene har hver for seg, og viser alternative skoleløsninger for den nye kommunen. Derfor er planen også en mulighetsstudie. Det betyr at det på dette stadiet i prosessen ikke er tatt stilling til valg av løsninger.