Frogner sentrum - mindre endringer bestemmelser

Frogner sentrum - mindre endring av reguleringsplan

Innsnevering av vei som blir enveiskjørt, samt sammenslåing av 2 felt.
Frist for merknader og uttalelser er 1. mai 2019.

Frogner sentrum - forslag til endret plankart 21.03.2019

Sørum kommune har mottatt søknad om mindre endring av reguleringsplan for Frogner sentrum, vedtatt 10.09.2014. Sørum kommune vurderer at de foreslåtte endringene ikke endrer planens intensjon. De mindre endringene som foreslås kan oppsummeres slik:

  • Felt F slås sammen med felt E til et større samlet felt. Dette medfører også at §21 i reguleringsbestemmelsene utgår 
  • Del av Duevegen snevres inn og gjøres enveiskjørt ved innsnevringen

Sørum kommune ber om uttalelse fra berørte myndigheter, naboer og interessenter. Saken sendes til begrenset høring og kommunen ber om uttalelse innen 1. mai 2019.

Eventuelle merknader sendes enten gjennom kommunens nettsider, til postmottaket på e-post: postmottak@sorum.kommune.no, eller pr. post til: Sørum kommune, Plan, Næring og byggesak, postboks 113, 1921 Sørumsand.

Det tas sikte på at Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget skal sluttbehandle planen i løpet av tidlig høst 2019.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Heidi Norun Nyland på e-post: heidi.nyland@sorum.kommune.no, eller tlf.: 63 86 98 20.

Høringssvar ved offentlig høring, sak 19/01299:
Skjema for innsending av merknader 

Søknadsbrev fra HRTB A/S Arkitekter MNAL
Varselbrev berørte parter
Forslag til plankart
Forslag til bestemmelser