Informasjon

Gebyrregulativ 2018

For vann, avløp, septik, renovasjon og feiing

Gebyrregulativ for 2018 ble enstemming vedtatt i Kommunestyret 13.12.2017.

Oppsummering:

Som en del av arbeidet med kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2018- 2021 og årsbudsjett 2018 er gebyrregulativet for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing gjennomgått og justert.

Endringene innebærer at de samlede kommunale avgiftene for en gjennomsnittsbolig i kommunen vil øke med ca. 11 % i 2018, for så å flate ut med kun mindre økninger de påfølgende årene. Økningen skyldes en vesentlig økning i utgiftene til avløpsrensing som følge av åpning og drifting av Midtre Romerike Avløpsselskap MIRA IKS, samt noe økning på renovasjonsutgiftene. Øvrige utgifter til vann, septik og feiing går ned i 2018.

Totalt sett innebærer endringene følgende justeringer:

Avløp +28%
Vann -6%
Septik -30%
Renovasjon +3%
Feiing -8%

Gebyrregulativ 2018

Sørum Kommune