oversiktsbilde over Husebyjordet i Lørendallet

Husebyjordet - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan

Prosjektet legger til rette for inntil 85 nye boenheter, i form av konsentrert boligbebyggelse.
Frist for merknader er 10.07.2019.

Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget i Sørum kommune vedtok 23.05.19, sak 39/19, å legge forslag til reguleringsplan for Husebyjordet ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Prosjektet legger til rette for inntil 85 nye boenheter, i form av konsentrert boligbebyggelse. I tillegg tilrettelegger planforslaget for bygging av gang- og sykkelveg langs fv. 171 og undergang under fylkesvegen. Planområdet er på ca. 57 dekar, og er lokalisert sørøst for tettstedsbebyggelsen i Lørenfallet. Med unntak av gårdstunet ved fv. 171, består planområdet i dag av fulldyrka jord.

Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til forslaget.

Grunneiere og berørte parter mottar forslaget via e-post, ordinær post, eller digipost. Det vil også være oppslag i Vektergården.

Eventuelle merknader sendes inn via skjemaet "høringssvar ved offentlig høring" sak 17/01108, eller via ordinær post til: Sørum kommune, plan, næring og byggesak, postboks 113, 1921 Sørumsand.

Er det behov for ytterligere informasjon, kontakt saksbehandler Lisa Lyngmo på e-post: llyn1@sorum.kommune.no eller telefon 63 86 98 20.

Frist for merknader er 10.07.2019.

Høringssvar ved offentlig høring, sak 17/01108:
Skjema for innsending av merknader

 

Saksfremlegg
Vedtak