15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Informasjon vedrørende grunnforholdene i Lørenfallet

I en artikkel i Romerikes Blad mandag 5. august, fremkommer det informasjon om en geoteknisk rapport som kommunen har fått utarbeidet i forbindelse med et kommunalt vann- og avløpsprosjekt i Lørenfallet.

Det medfører riktighet at kommunen har mottatt utkast til en geoteknisk rapport for et begrenset område i Lørenfallet. Kommunen forventer å få oversendt en endelig rapport i løpet av august. Konklusjonen i rapportutkastet er at det i forbindelse med gravearbeidet må utøves aktsomhet og at kompenserende tiltak må benyttes for å unngå skade. Videre foreslår rapporten enkelte generelle tiltak for området. Kommunen har fra tidligere kjennskap til at grunnforholdene i Lørenfallet er utfordrende, og det har derfor vært spesiell fokus på dette i forbindelse med behandlingen av plan- og byggesaker.

Kommunen vil først påpeke at det ikke er gjort funn som tilsier noen umiddelbar fare for områdestabiliteten på Lørenfallet. Det er heller ingen ting som tyder på at situasjonen er ny eller har endret seg de siste årene.

Sørum kommune har generelt svært utfordrende grunnforhold og dette er noe kommunen har stor fokus på. Utbyggere og innbyggere som er i kontakt med kommunen vil derfor ofte oppleve at det stilles krav til geotekniske undersøkelser før tiltak kan gjennomføres. Kommunen vil minne om at de som utfører tiltak på egen tomt har ansvar for at arbeidet utføres på en sikker måte, og dersom man er usikker må man innhente ekstern bistand til å vurdere forholdet. Kommunen har ikke kompetanse til å vurdere grunnforhold i enkeltsaker.

Ved mottak av endelig rapport om forholdene i Lørenfallet vil kommunen vurdere behovet for eventuelle ytterligere tiltak ut over det som ivaretas gjennom søknadsprosessene i plan- og bygningsloven.