Innbyggerforslag med retningslinjer

Visste du at du har mulighet til å fremme dine saker og påvirke politikerne?

Kommunestyret plikter å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne i kommunen står bak forslaget.

Fra 1. juli 2003 trådte en bestemmelse i kommuneloven (lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner) i kraft. Den ble endret fra 1. januar 2015. Paragrafen, § 39a Innbyggerforslag, har følgende ordlyd:

§ 39 a.Innbyggerforslag

1. Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.

2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Forslagsstillerne skal informeres om de avgjørelser som treffes, og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.

3. I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har

a) samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelse, eller

b) samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden.

Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget omfattes av bokstav a eller b.

4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf, og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.

Gjennom denne bestemmelsen har du som innbygger i Sørum kommune forslagsrett, det vil si rett til å fremme forslag til kommunestyret og rett til å få saken behandlet der. Vilkåret er at du får med deg minst 2 % av kommunens innbyggere med deres personlige underskrift på forslaget. 2 % av Sørums innbyggere utgjør i dag over 300 innbyggere, slik at det i Sørum er tilstrekkelig med 300 underskrifter. Det stilles ikke krav om at de som skriver under må være stemmeberettigede.

300 forslagsstillere kan altså kreve at politikerne i Sørum kommunestyre behandler forslag om nær sagt hva som helst som gjelder Sørum kommunes virksomhet: Barnehage, grunnskole, eldreomsorg, kultur og idrett, veier, renovasjon, sosialtjeneste, miljø, tettstedsutvikling, helsetjenester - bare for å nevne noe.

Kommunestyret plikter på sin side å behandle forslaget og ta stilling til det senest seks måneder etter at det er mottatt. Men kommunestyret plikter selvsagt ikke å være enig i forslaget og vedta det. På lik linje med enhver sak som behandles i kommunestyret må minst halvparten av kommunestyrets medlemmer støtte et forslag for at det skal vedtas. Blir et innbyggerforslag nedstemt, kan ikke et nytt forslag med samme innhold fremmes på nytt av kommunens innbyggere i den samme kommunestyreperioden.

Forslagsretten er altså ikke en metode for å "presse gjennom" et ønsket vedtak, men en rett innbyggerne har til å få en sak satt på den politiske dagsorden. Tradisjonelt har slike prosesser gått via det politiske systemet - gjennom partiene og partienes grupper i kommunestyret. Du som ikke er partipolitisk aktiv, har gjennom forslagsretten en mulighet til å få fram saker utenom det tradisjonelle partiapparatet.

Har du en sak du ønsker å fremme via forslagsretten, kan du sende det inn som ordinært brev.

Har du spørsmål du ønsker å stille i tilknytning til bruken av initiativretten, kan du rette disse til:

a) politisk sekretær Odd Hellum
odd.hellum@sorum.kommune.no

eller til:
b) ordfører Marianne Grimstad Hansen
marianne.grimstad.hansen@sorum.kommune.no

eller til:
c) rådmann Siri Gauthun Kielland
siri.kielland@sorum.kommune.no

Du finner dessuten mer informasjon om forslagsretten på Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) internettsider www.kmd.dep.no. (Du kommer direkte til den aktuelle siden hos departementet her: KMD-veileder, forslagsrett)

Du kan benytte den elektroniske tjenesten fra KMD til å foreslå en sak og samle underskrifter med tjenesten Min Sak.

Alle som skriver under må i tillegg til underskriften påføre sin bostedsadresse i Sørum kommune, som en dokumentasjon på at de faktisk bor i Sørum.

Vi vil dessuten på det sterkeste oppfordre de som tar initiativet til å samle underskrifter for å kunne benytte forslagsretten til klart å informere underskriverne om hva underskriftslistene skal brukes til og hvordan.

Et innbyggerforslag må naturlig nok underskrives personlig av alle de minst 300 som står bak det og sendes som ordinært brev. Brevet sender du til:

Sørum kommune
v/ordfører
Postboks 113
1921 Sørumsand
 

Mer om Politiske råd og utvalg

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk