Kommuneplanens arealdel 2019 – 2031 er vedtatt

Kommunestyret vedtok kommuneplanen i møtet 12.06.2019 sak 65/19.

Kommuneplanens samfunnsdel videreføres uforandret. Kommunens særlige satsningsområder er:

 • Barn og unge og deres oppvekstmiljø
 • Kultur og identitet
 • Utvikling av Sørumsand som kommunesenter

Følgende større endringer ble lagt inn i arealdelen:

 • Nye boligområder ved Kirkebakken Frogner, Nordbyvegen, Nordvoll/Vestheim og Vestbyvegen 53 – 55.
 • Blaker barnehage er endret til bolig, et område med barnehage/grønt ved Seljevegen på Lindeberg er endret til bolig
 • Sentrumsformål i Lørenfallet
 • Nytt næringsområde ved Lystad og Smedstua
 • Nytt område for massemottak ved Tertittvegen
 • Område for tjenesteyting ved Essostasjonen/Bingsfoss ungdomsskole, Utvidelse av Frogner kirkegård, ny ungdomsskole ved idrettsanlegget på Sørumsand
 • Flere uregulerte områder er tilbakeført til LNF-formål, de fleste av disse var boligformål
 • Båndlegging for naturhensyn ved Glomma og luftsportsenter ved Krokstad er fjernet
 • Korrigeringer og utvidelser av hensynssoner for kulturmiljø, flom og høyspent
 • Nye hensynssoner: raviner, områder der reguleringsplan gjelder foran kommuneplanen, skredområdet ved Asak
 • Grønn grense ved Sørumsand og Frogner: 80% av nye boliger og arbeidsplasser skal komme innenfor grønn grense

Næringsområdet Smedstua ved Lindeberg er vedtatt med innsigelse. Adkomstveg til Ausenfjellet næringsområde og Olberg boligområde ved Rånåsfoss er videreført fra tidligere kommuneplan med innsigelse. Disse områdene er hvite på arealplankartet og har ikke rettslig virkning. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

Vedtatte dokumenter finner du under Kommuneplan 2019-2031.

Spørsmål til saken kan rettes til Plan, næring og byggesak tlf. 63 86 98 20, eller via e-post til plan@sorum.kommune.no.