Næringsarealer i Sørum

Sørums plassering mellom Oslo og Gardermoen, nærheten til Lillestrøm, og gode kommunikasjoner med vei (E6) og tog (både Hovedbanen og Kongsvingerbanen), gjør Sørum til en attraktiv kommune å etablere næring. Her finner du de største næringsarealene i Sørum:

  • Ausenfjellet næringspark ligger 4 km fra E6 Mokrysset, like ved avkjøringen fra Rv 171. Her har bla. Stena og Hey'di sin virksomhet. Næringsparken ligger like ved et boligfelt. Nærmeste tettsted er Frogner. Utvidelse av næringsområdet er satt av i kommuneplanen. Utvidelse er under regulering, og det er innsigelse til ny adkomstveg. Det er usikkert når det vil være mulig å bygge ut området
  • Bjerke industriområde ligger 2 km fra E6 Mokrysset. Gangavstand til togstasjon (Lindeberg). Området er regulert til industri/lager, men står ubebygd. Utbygging krever ny atkomstveg. Søknad om etablering av adkomstveg er til behandling
  • Steinerud/Tømmereggen er avsatt til næring i gjeldende kommuneplan, men er ikke regulert. Reguleringsplan for Frogner Næringspark er vedtatt med innsigelse. Saken ligger hos kommunal og moderniseringsdepartementet til avgjørelse
  • Fjellbo næringspark ligger ved E6 Bergerkrysset. Gangavstand til buss, ca. 2 km til togstasjon (Frogner). I næringsparken ligger virksomheter som driver innen lager, logistikk, kontor og service
  • Sørumsand verksted er regulert til industri- og lageraktivitet. Området ligger i Sørumsand sentrum, med kort gangavstand til tog og buss. Her har Eureka Pumps og Rainpower sin virksomhet. Området er regulert med fortettingsmuligheter
  • Sørum Næringspark på Lindeberg ligger sentralt ved E6 og har kort vei til buss og tettstedet Frogner. Området eies av Fauna Eiendom
  • Krogstad Miljøpark ligger 7-8 km langs Rv 170 øst for Fetsund. Mellomlager for slam er etablert på det regulerte området. Utvidelse er satt av i kommuneplanen, men er ikke regulert. Det er også satt av et område til masseuttak som ikke er regulert. Egnet for næring som ikke passer nær boligområder og tettsteder pga. støv, støy, lukt, tungtrafikk o.a. 
  • Bjørkemoen næringsområde ligger 3 km kjøreavstand fra E6 Mokrysset. Gangavstand til Lindeberg stasjon. Området er satt av til næring i kommuneplanen. Reguleringsarbeid er igangsatt
  • Andre områder inkluderer bl.a. Farex (ved siden av Bjerke), Granstua næringsområde (ved E6), felt ved Trondheimsvegen/Lindebergvegen/E6, Børkehagen (ved  grensen til Skedsmo), Heimen, Lørenfallet, Høgda, Hellne, Blaker, samt felt avsatt i kommuneplanen på Sandnes

Realisering av areal til næring

Med unntak av område avsatt til masseuttak ved Krogstad, eies de avsatte næringsområdene og næringslokalene i Sørum av private aktører.

Realisering av de ulike feltene avsatt til næring utføres av private selskaper - både eiendomservervelse, utarbeidelse av reguleringsplan, opparbeidelse av områdene og salg av tomter/næringseiendommer.

Kommunen er veileder og setter betingelser for å få samfunnsmessig gode løsninger. I tillegg sørger kommunen for den offentlige saksbehandlingen av prosjektene.

Mer om Næringsareal