Bilde av dammen Abbortjern

NVE tillater nedleggelse av damanlegg

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har i sin behandling av saken dampakke Romerike, kommet fram til at det ikke foreligger særlige grunner som taler mot nedleggelser av damanleggene i Sørum kommune. Særlig grunner er nevnt i forarbeidene til vannressursloven og de er: fredning etter kulturminneloven, eller biotopvern etter naturmangfoldloven.

Saken om NVEs vedtak i dampakke Romerike var til behandling i Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget (MSU) 23. mai, sak 49/19. Der ble vedtakene tatt til orientering, og vedtakene ble ikke påklagd. Kommunen skal nå gå videre med spørsmålet om eventuell overtakelse av damanleggene.

Dampakke Romerike, eller nedleggingspakken, består av  til sammen 10 damanlegg i kommunene Fet, Sørum, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og Nittedal. Nedre Romerike Vannverk AS (NRV) har søkt NVE om tillatelse til å legge ned anleggene. Med bakgrunn i vannressursloven § 41 har NVE gitt NRV tillatelse til nedleggelse av alle de omsøkte damanleggene. Nedleggingen skal gjennomføres i tråd med de vilkår NVE har satt. For Sørum kommune gjelder dette for Lunderåsdammen, Bæreggtjern, Senneruddammen og Abbortjern.

Flere kommuner har stilt seg positive til å ta over damanlegg. Sørum kommune har ikke tatt stilling til overtakelse ennå, da kommunen har ønsket å vente med dette til NVEs vedtak i nedleggingspakken. Nå som NVE har gitt NRV konsesjon til nedleggelse av damanleggene, må spørsmålet om overtakelse avklares mellom NRV og kommunene det gjelder.

Ønsker du å vite mer om de ulike damanleggene, samt NVEs vedtak i saken - så klikk deg inn på følgende lenke: www.nve.no/konsesjonssaker

bilde fra Lunderåsdammen
Lunderåsdammen