Reguleringskart områdeplan for Sørumsand

Områdeplan for Sørumsand

Områdeplanen for Sørumsand sentrum gir rammer og føringer for videre langsiktig planlegging, utvikling og utbygging av kommunesenteret. Utbygging i Sørumsand skal ivareta og forsterke de gode kvalitetene som stedet har.

Beskrivelse av områdeplanen

Områdeplanen for Sørumsand sentrum gir rammer og føringer for videre langsiktig planlegging, utvikling og utbygging av kommunesenteret. Utbygging i Sørumsand skal ivareta og forsterke de gode kvalitetene som stedet har. Romerike er i hurtig vekst med stadig økende behov for nye boliger som konsekvens. Planen tilrettelegger for å forsterke forbindelsen med Glomma, med bedre tilgjengelighet/ universell utforming og grønnstruktur.

Planen gir større forutsigbarhet for innbyggere og utbyggere ved at den avklarer hva areal kan brukes til, hvor høyt og hvor tett som kan bygges. Områdeplanen erstatter tidligere reguleringsvedtak innenfor planavgrensningen. Den er et styringsdokument som muliggjør at videre utvikling innenfor planområdet sees helhetlig og i sammenheng. Det er krav om detaljregulering av større prosjekter.

Sentrumsområdene i Sørumsand skal utvikles med høy tetthet og miljøhensyn skal vektlegges ved utbygging. I sentrumskjernen skal bebyggelsen tilrettelegge for publikumsrettet funksjoner som bevertningssteder, detaljhandel og annen miljøskapende næringsvirksomhet ut mot gater og offentlige rom på gateplan. Bebyggelsen skal oppføres med høy arkitektonisk kvalitet og det stilles krav til parkeringsløsning i kjeller/under bakkeplan. Det skal etableres gode bindeledd mellom boligområdene og eksisterende grøntområder og tilrettelegging med universell utforming skal prioriteres.

Rapporter og utredninger for øvrig

I forbindelse med planarbeidet ble det utarbeidet flere rapporter og utredninger. Et utvalg er listet opp her.

I tillegg utarbeidet tre arkitektteam mulighetsstudier for Sørumsand sentrum mot 2040:

  • Hagebyen ved Glomma (2013), uarbeidet av Norconsult og Eriksen Skajaa arkitekter
  • Nye utsikter (2013), utarbeidet av C.F. Møller Norge og Dronninga landskap
  • Elvekilene (2013), utarbeidet av Dyrvik arkitekter og Atsite

 

Mer om Områdeplan

Om Plan og regulering

Faggruppen plan og regulering har ansvar for kommunens planstrategi, kommuneplanen, reguleringsplaner, delingssaker og temaplaner for samferdsel og trafikksikkerhet. Vi er organisert under tjenesteområdet for miljø og samfunnsutvikling og virksomheten plan, næring og byggesak (PNB).

Ansatte i faggruppen plan og regulering:
Mona Helene Balterud, fagleder
Anne G. Søbye, planrådgiver
Heidi Norun Nyland, planrådgiver
Marie Fidjeland, planrådgiver
Lisa Lyngmo, planrådgiver
Bodil Westby, planrådgiver

Besøksadresse:
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)

Postadresse:
Postboks 113, 1921 Sørumsand

Telefon:
63 86 98 20

E-post:
plan@sorum.kommune.no