Bilde av Rømua, like utenfor Lørenfallet

Opprydning og oppgradering av mindre avløpsanlegg i Sørum kommune

Sørum kommune er pålagt å jobbe målrettet mot at alle vannforekomster skal ha god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021.

Arbeidet knyttet til opprydning av mindre avløpsanlegg har sin bakgrunn i EUs vannrammedirektiv som tråde i kraft i 2000. Direktivet setter klare retningslinjer for hva som er god vannforvaltning.

Planlagt opprydningsarbeid tar utgangspunkt i vurdering av vassdragenes bruk og verneinteresse, samt de målsettingene som er satt for vannkvaliteten.

  • Informasjonsbrev med info, samt varsel om pålegg blir sendt anleggseiere
  • Om mange eiendommer berøres, avholdes informasjonsmøte
  • Pålegg om oppgradering blir sendt til eier av anlegget

Evt. spørsmål kan rettes til Sørum kommune, kommunalteknikk, postboks 113,  1921 Sørumsand, eller på tlf. 63 86 90 00. Spør etter kommunalteknikk - spredt avløp. 

Infiltrasjonsanlegg og minirenseanlegg er søknadspliktige tiltak etter plan og bygningsloven, utslipp er søknadspliktig etter forurensingsloven. Se veilederens punkt 5 om krav i forbindelse med søknad.

Det er også løsninger for hytter, ta kontakt med kommunen om dette.

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg.

Lokal forskrift for Sørum kommune.

 

 

 

Kart over Sørum hvor rekkefølgen for å følge opp oppgraderingen av spredt avløp, er tegnet inn
Kart over Sørum hvor rekkefølgen for å følge opp oppgraderingen av spredt avløp, er tegnet inn

Mer om Byggesak

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter