Illustrasjonsbilde av barn som leker

Opptak til barnehageplasser i Sørum kommune

Samordnet hovedopptak gjelder opptak til både private og kommunale barnehager

Søknadsfrist til hovedopptak 2018 er 1. mars, men det kan søkes om plass hele året.
Hovedopptak gjelder opptak til alle barnehagene, private og kommunale plasser som blir ledig til nytt barnehageår som er fra august 2018.

Har du søkt barnehageplass i 2017 og ikke fått tilbud om plass, eller takket nei til tildelt plass må du søkes på nytt før 1. mars 2018.

 

Ved søknad om overflytting eller endring av oppholdstid gjelder samme prosedyre som ved søknad om barnehageplass. Det er ikke eget søknadsskjema for overflytting eller endring i oppholdstid.

Søknad om plass i barnehage gjøres ved å fylle inn elektronisk søknadsskjema. Benytt link som heter ¨Direkte til skjema¨

Rett til plass når det er søkt om plass innen frist for hovedopptak: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass har rett til å få plass i barnehage i Sørum. Rett til plass forutsetter at det er søkt om plass innen frist for hovedopptak og at barnet har bostedsadresse i Sørum når det starter i barnehage. Retten gjelder fra den måneden barnet fyller ett år

Søknad om plass i løpet av året (supplerende opptak): Når det søkes om plass i løpet av året vil man bli satt på venteliste og bli vurdert i henhold til barnehagens opptakskriterier når det skulle bli ledig plass.

Det er leder av barnehagen som har opptaksmyndighet og foretar opptak til egen barnehage.

Det er tilstrekkelig å sende inn én søknad per barn, og det anbefales å velge tre barnehager som søknadsalternativer. Barn med nedsatt funksjonsevne eller som det er fattet vedtak etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 har rett til prioritet ved opptak. For at retten til prioritet skal gjelde må det foreligge sakkyndig vurdering som sendes Sørum kommune samtidig som det søkes om plass, og innen frist for hovedopptak. Ved søskenprioritet er det IKKE behov for å sende inn dokumentasjon.

Har du spørsmål? Kontakt oss eller se ofte besvarte spørsmål.

Mer om Barnehageplass