03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet

Råd for funksjonshemmede 2007 - 2011

Kommunalt råd for funksjonshemmede er et rådgivende organ for kommunen, statlige etater på kommunalt nivå og andre offentlige instanser og institusjoner.

Rådet er lovpålagt gjennom bestemmelser i "lov av 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m." §§ 1 og 2:

§ 1. Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne.

§ 2. Kommunane skal for det formålet som er nemnt i § 1, opprette råd eller anna representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne.

Rådet drøfter saker som er viktige for funksjonshemmede. Rådet skal orienteres om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen. Rådet skal påse at brukernes erfaring blir tatt med i saks- og planprosessen. Rådet kan selv ta opp saker som det mener er viktige for funksjonshemmede. Referat fra møtet i rådet skal følge saksdokumentene til de kommunale organene som avgjør saken.

Rådet for funksjonshemmede (RFF) i Sørum 2007 - 2011 har følgende sammensetning:
Brukerrepresentanter, faste medlemmer Brukerrepresentanter, varamedlemmer

Wenche Heltorp, Norges Handikapforbund Øst
 

 Petter Braathen, Norges Handikapforbund Øst

Alf Holen, Sørum lokallag av Norsk Forbund for utviklingshemmede - Leder

Jarle Dahle, Sørum lokallag av Norsk Forbund for utviklingshemmede
 

Grete Nordli, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke - Nestleder

Jan Tørres, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 

Solvor Eckstrøm, Mental Helse

Tove Bredesen, Mental Helse
 

Solveig Huseby, Sørum Revmatikerforening Tone Ringstad, Sørum Revmatikerforening
 
Politisk valgte representanter, faste medlemmer Politisk valgte representanter, faste medlemmer

Heidi Sann, SV

1. Kristine Gauterud, Sp
2. Maj Britt Jansdatter Eriksen, SV
 

Marianne Grimstad Hansen, H
 

1. Svend Martin Bjelland, H
2. Espen Thorsrud, H
 

Her finner du møtekalenderen med sakene til det enkelte møtet i rådet for funksjonshemmede.

Har du spørsmål til rådet, kan du kontakte rådets sekretær Anita Hagen, Sørum rådhus, tlf. 63 82 53 00, e-post anita.hagen@sorum.kommune.no

Rådets leder:
Alf Holen, kan treffes på:
telefon 63 82 67 79

Mer om Politiske råd og utvalg