Rådmann Siri Gauthun Kielland

Rådmannens forslag: Stramt budsjett for 2018

- Sørum kommune er som kjent i en krevende økonomisk situasjon, så også i årene fremover. Rådmannens budsjettforslag for 2018 vil bringe kommuneøkonomien inn mot et bærekraftig nivå i de kommende årene, mener rådmann Siri Gauthun Kielland.

Budsjettforslaget for 2018 bygger på kommunens vedtatte overordnede økonomiske mål og viderefører i stor grad dagens tjenesteproduksjon. For å møte fremtidens muligheter og behov, er det foreslått endringer for å gjøre tjenestene mer effektive og styrke økonomien.

Tjenesteproduksjonens nettoutgifter er i 2018 foreslått økt med 2,7 % i forhold til inneværende år. Det vil si en økning med 25 millioner kroner, fra 936 millioner kroner i 2017 til 961 millioner kroner i budsjettforslaget for 2018.

- Økningen er knyttet til at Sørum kommune leverer gode tjenester i dag og skal gjøre det i fremtiden. Det krever at vi har blikket rettet fremover og at driften innrettes slik at den kan være bærekraftig i et langt perspektiv. Dette budsjettet gjelder for 2018 og økonomiplanen for perioden 2018 til 2021, men disposisjoner vi gjør, både på drift og ikke minst i investeringer, har konsekvenser for tjenesteproduksjonen langt utover denne perioden, sier rådmann Siri Gauthun Kielland.

Gjennom sitt strategiarbeid har kommunestyret tidligere vedtatt følgende overordnede handlingsregler for årene som kommer:

• Netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene hvert år i planperioden
• Disposisjonsfond på 5 % av driftsinntektene ved utgangen av 2020
• Kommunens lånegjeld skal ikke overstige 2 milliarder, slik at gjeldsgraden i % av driftsinntektene reduseres

- Dette er den politiske bestilling rådmannen skal levere på. Med en økonomi, hvor det i flere år allerede er gjort store innsparinger, er dette utfordrende. Å innfri våre ambisjoner med det inntektsgrunnlaget som kommunen har, er krevende. Det stiller krav til at vi er effektive i tjenesteproduksjonen, er nytenkende, har god dialog internt i organisasjonen, med innbyggerne og hele tiden tilpasser virksomheten til tilgjengelige ressurser, sier rådmann Siri Gauthun Kielland.

Rådmannen har foreslått mange innsparingstiltak, inkludert økt eiendomsskatt for å nå målsetningen om et netto driftsresultat på 1,75 % i budsjettet for 2018. Det betyr at det er behov å spare inn 33 millioner kroner til neste år og øke eiendomsskatten med 14 millioner kroner.

Kommunens lånegjeld har vært økende de senere årene, og kommunestyret har vedtatt at den ikke skal økes utover dagens nivå på to milliarder kroner. Rådmannen forholder seg til dette vedtaket i foreliggende budsjettforslag og økonomiplan.

Rådmannens forslag til blir behandlet i kommunestyret 13. desember i år.

Her kan du lese Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2018-2021

Mer om Byggesak