Trompetkjuke (sopp) i naturtypen gråor-heggeskog, Vølnerbekken, foto Norconsult

Ravinelandskapet i Sørum

Etter ravinekartleggingen i Sørum kommune gjennomført i 2014-2016 sto det igjen et kartleggingsbehov, som i 2018 ble sluttført. 

Oversiktskart kartlagte naturtypelokaliteter i Sørum 2018, Norconsult

BioFokus gjennomførte den første kartleggingen av raviner og øvrige naturtyper i Sørum i 2014-2016, og beregnet den gang at kommunen hadde igjen et kartleggingsbehov bestående av 26 områder med et samlet areal på 8.752 dekar.

I forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel vedtok kommunestyret 24.01.2018 å fullføre ravinekartleggingen i kommunen. Det ble derfor våren 2018 lyst ut en tilbudskonkurranse for sluttføring av ravinekartleggingen i Sørum. Norconsult fikk oppdraget, og rapporten ble levert november 2018. Totalt ble 72 lokaliteter kartfestet, og lokalitetene fordelte seg på henholdsvis: 25 ravinedaler og 47 øvrige naturtyper. Totalt areal kartlagt som naturtyper ble på 4.210 dekar.

Norconsult fikk også i oppdrag å vurdere raviner med et friluftslivspotensial. Av de 19 kartlagte undersøkelsesområdene ble følgende vurdert til å ha gode rekreasjonsmuligheter: 02 Bjørkemoen, 10 Vølnerdalen, 13 Kvennstua-Rømua, 14 Bingen og 15 Vestby skog.

 

Hva er en ravine

En ravine er en liten dal, vanligvis dannet av små elver eller bekker, som graver og fører til erosjon i leirmasser. Ravinene har typisk veldig bratte dalsider, er fuktige, svært produktive og har stor variasjon fra topp til bunn. Disse forholdene gjør at vi ofte finner andre naturtyper i ravinene, for eksempel gammel boreal lauvskog og gråor-heggeskog. Tidligere dominerte raviner landskapet på Romerike, men som følge av effektiviseringen i landbruket med bakkeplanering og bekkelukkinger og store utbygginger som vei, bane og industriområder, har naturtypen hatt en betydelig tilbakegang de siste 50 årene. På bakgrunn av dette er raviner vurdert som sårbar (VU) i Norsk rødliste for naturtyper.

Verdisetting

Hver av de kartlagte lokalitetene har fått én av følgende verdier:
A-verdi: Svært viktig lokalitet
B-verdi: Viktig lokalitet
C-verdi: Lokalt viktig lokalitet

TABELL 2. Samlet resultat for verdisetting av naturtypelokaliteter.

  BIOFOKUS NORCONSULT TOTALT
A-verdi 15 9 24
B-verdi 29 35 64
C-verdi 10 28 38


Les mer om naturtypekartleggingen i Sørum kommune:
BioFokus-rapport. Ravinekartlegging i Sørum kommune 2014-2015.
Norconsult-rapport. Kartlegging av raviner i Sørum kommune 2018 del 2.