Skogfond - hvem kan søke og hva dekkes

Hver skogeiendom har egen fondskonto, og skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen.

Skogfond kan brukes til 

 • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
 • Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser
 • Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
 • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog   
 • Skogbruksplanlegging   
 • Bioenergianlegg og utstyr for varmeleveranse   
 • Forsikring av skog   
 • Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift   
 • Oppmerking av eiendomsgrenser

Det kan også dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene.

Skal du søke refusjon fra skogfond må du:

 • oversende kopi av faktura og spesifiserer at utgiftene skal dekkes av skogfond. Skal refusjonen utbetales til tredjepart må dette spesifiseres.
 • oppgi referanse til tiltaket, for eksempel bestand i skogbruksplan, vegnavn eller inntegning på kart.
 • skriv ned kontonummeret utgiften skal refunderes til
 • signere!

Benytt gjerne skjema utarbeidet av Landbruksdirektoratet, som du finner på deres hjemmesider under skjema.

Tilskudd til kulturarbeid i egen skog: eget skjema.

Mer om Landbruk

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Om Landbrukskontoret

Landbrukskontoret er organisert under tjenesteområde Miljø og Samfunnsutvikling, avdeling for plan, næring og byggesak. Vi har sentrale oppgaver med fradeling og konsesjon på landbrukseiendommer, bygdeutvikling, miljøtiltak og stell av kulturlandskapet. Vi forvalter en rekke tilskuddsordninger, som produksjonstilskudd, avløsertilskudd og tilskudd til skogkultur. I tillegg har vi ansvaret for en rekke tiltak innen jakt og fiske, natur og miljø, friluftsliv og rekreasjon.

Ansatte

Torunn Hoel              
Fagleder  
Tlf: 63 86 98 37

Ragnhild Aasgaard Lystad 
Landbruksveileder                                                                                                                                                                                                           
Tlf: 63 86 98 38

Eli Tangen Eggum
Rådgiver skog
Tlf: 63 86 91 86

Kontakinformasjon

Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 98 20

landbruk@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Ketil Matvik Foldal