SFO (skolefritidsordningen) i Sørum

SFO er et tilbud for barn på småskoletrinnet, 1. - 4. trinn, i deres fritid før og etter ordinær skoledag samt i skolens ferier.

Generelle åpningstider
Skolefritidsordningen har åpent mandag til fredag før og etter skoletid. SFO åpner kl. 07.00 og stenger kl. 17.00.
Om sommeren er SFO stengt f.o.m. første mandag i juli og 4 uker framover.  I tillegg er SFO stengt på fem planleggingsdager i skoleåret. Se oversikt over fridager her.
Julaften og nyttårsaften er det stengt.
Onsdag før skjærtorsdag holdes SFO stengt.

Om tilbudet
Tilbudet gjelder også for barn med spesielle behov på mellomtrinnet, 5. - 7. klasse. Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring, jfr. opplæringsloven § 13-7. SFO i Sørum kommune skal være en arena for lek, læring, utforskning og medvirkning. SFO skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, toleranse, trivsel og tilhørighet for alle barn som benytter ordningen.

Sørum kommune er opptatt av at alle brukere av SFO skal oppleve et likt tilbud og lik kvalitet på de kommunale ordningene, uansett hvilket SFO-tilbud man benytter. I 2014 ble det derfor utarbeidet en «Sørumstandard for SFO i Sørum kommune».

I standardiseringen av SFO-tilbudet i Sørum er det tatt høyde for å få satt SFO-organiseringen i system ved å sette standarder for blant annet kompetansekrav, samarbeid mellom skole/SFO, samarbeid med foreldre/foresatte og innholdet i SFO. Samtidig er det viktig at den frie leken for barn som benytter SFO-tilbudet ikke blir for gjennomorganisert.

Målet med standarden er primært å gi ledere og øvrige ansatte ved SFO en forpliktende ramme for arbeidet med utvikling av kvaliteten i skolefritidsordningen. Dette betyr at barn og foreldre har rett til å forvente at alle skolefritidsordninger arbeider i retning av angitte mål og standarder, og iverksetter fastsatte tiltak. I tillegg skal denne standarden fungere som informasjon til foresatte om hva de kan forvente som brukere av SFO i Sørum kommune.

Intensjonene og målene med skolefritidsordningen er relativt omfattende. Samtidig er de konkrete kravene til skolefritidsordningen få. Det er ikke fastsatt nasjonale kvalitetskrav til skolefritidsordningen, verken når det gjelder bemanning, kompetanse, innhold eller arealer. Føringene for SFO slik de kommer til uttrykk i stortingsmeldinger og andre styringsdokumenter, er av generell karakter og gir kommunen stor lokal frihet til å utforme virksomheten og innholdet i SFO.

Det å ha fastsatt føringer for organisering av og innhold i SFO, har betydning for kvaliteten. Lokal frihet i utforming av innholdet anses som positivt, fordi det gir rom for å tilpasse virksomheten til lokale forhold og særpreg.

I sentrale styringsdokumenter understrekes det at skolefritidsordningen skal bidra til helhet og sammenheng for barna ved å samarbeide med skole og foreldre, og å utnytte lokale kultur- og fritidstiltak. Ved siden av føringene i opplæringsloven om at SFO skal gi omsorg og tilsyn og legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter, skal ordningen bidra til sosial og uformell læring, fysisk utfoldelse, lære barna gode matvaner, samt bidra til inkludering av barn med annen kulturbakgrunn og barn med særlige behov.

Mer om Skolefritidsordning

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter