Spørrekvarten med reglement

Hvert møte i de sentrale utvalgene åpner med et åpent spørrekvarter, "spørrekvarten", for publikum og politikere.

Møtene i de sentrale politiske utvalgene i Sørum kommune er åpne for publikum. Dette gjelder kommunestyret og de såkalte innstillingsutvalgene. Hvert møte i disse utvalgene åpner med et åpent spørrekvarter, "spørrekvarten", for publikum og politikere. I spørrekvarten kan man stille spørsmål til utvalgsleder og regne med å få et svar der og da. Før man møter fram og stiller spørsmål, kan det allikevel være greit å kjenne reglementet for spørrekvarten.

Bestemmelsene er hentet fra kommunens reglement for møtene i kommunestyret. Derfor brukes betegnelsen "kommunestyret" i teksten. Tilsvarende gjelder imidlertid også for innstillingsutvalgene: Formannskapet, klima- og miljøutvalget, kultur-, familie- og nærmiljøutvalget, omsorg- og velferdsutvalget, plan- og næringsutvalget og utdanningsutvalget.

Ønsker du å fremme et spørsmål i spørrekvarten i kommunestyret eller et av innstillingsutvalgene, kan du sende det inn via lenken du finner i "Spørsmål til spørrekvarten".

Du kan også sende spørsmålet til sporrekvarten@sorum.kommune.no, og spørsmålet blir videresendt til rette vedkommende. NB! Husk å skrive hvilket utvalg spørsmålet er rettet til og hvilken møtedato du selv eller andre kommer for å stille spørsmålet.

Du kan selvsagt også sende spørsmålet pr. e-post direkte til lederen eller sekretæren for det aktuelle utvalget. Finn riktig navn i de aktuelle utvalgene:
Kommunestyret
Innstillingsutvalgene


Reglement for møtets åpning og spørrekvarten:

Møtets åpning, spørrekvarteret
Møtet starter med at møteleder roper opp de møtende medlemmene og de varamedlemmer som skal møte for fraværende medlemmer. Møteleder opplyser om forfallsgrunn for de fraværende medlemmene. Kommunestyret skal godkjenne forfallsgrunnen for de fraværende medlemmene.

Møteleder spør deretter først publikum som er til stede og deretter de frammøtte kommunestyrerepresentanter om noen har spørsmål til spørrekvarteret. Har noen det, avholdes spørrekvarter etter følgende retningslinjer:

a    Spørrekvarteret kan holdes i inntil 15 minutter før kommunestyrets forhandlinger starter. Kommunestyret kan ved alminnelig flertall vedta å forlenge det enkelte spørrekvarteret.

b    Spørsmål fra kommunestyrets representanter som krever større forundersøkelser eller utredninger fra svarers side, bør på vanlig måte meldes som interpellasjon til kommunestyrets ordinære forhandlinger, jfr. § 18 i dette reglement. Publikum som ønsker umiddelbart svar på spørsmål de framsetter under spørrekvarteret, bør melde spørsmålet til møteleder så tidlig som mulig og innen kl. 16 tre virkedager før møtet. Det er allikevel intet krav at spørsmål fra kommunestyrets representanter eller publikum meldes til møteleder før møtet, men møteleder kan avslå å besvare uanmeldte spørsmål, dersom det krever forundersøkelser eller utredninger fra svarers side for å besvare dem på en forsvarlig måte.

c    Spørrekvarteret ledes av kommunestyrets møteleder.

d    Så vel kommunestyrets representanter som publikum som er til stede i salen, har anledning til å stille spørsmål. Spørsmål under spørrekvarteret kan kun rettes til møteleder. Møteleder kan besvare spørsmålene selv, eller anmode rådmannen, lederne for innstillingsutvalgene, partienes gruppeledere, eller i særskilte tilfeller andre om å svare.

      Spørsmål stilles fra talerstolen. Publikum kan, om de ønsker det, i stedet levere spørsmålet skriftlig til møteleder og overlate til vedkommende å framføre spørsmålet. Anonyme spørsmål tillates ikke. De blant publikum som ønsker å stille spørsmål, skal presentere seg. Ved skriftlige spørsmål som møteleder leser opp, skal spørrerens navn oppgis for forsamlingen.

      Når publikum deltar som spørrere under spørrekvarteret, gjelder samme regler for orden og etikk for vedkommende som gjelder for kommunestyrets representanter.

e    Det kan kun stilles rene spørsmål. Politiske innlegg skal ikke holdes. Spørsmålene bør gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Møteleder kan avvise spørsmål som ligger utenfor disse rammene eller be om at det i stedet stilles til administrasjonen. Spørsmålsstilleren gis anledning til å stille ett tilleggsspørsmål, som kan besvares på samme måte som nevnt i pkt. d.

      Man må bestrebe seg på å stille korte spørsmål. Spørsmål kan grunngis, men da settes en taletid på tre minutter.

f     Det kan ikke framsettes forslag, heller ikke oversendelsesforslag, eller avholdes avstemninger under spørrekvarteret (jfr. allikevel pkt. a). Det føres ikke protokoll i spørrekvarteret, men spørrers navn og spørsmål protokolleres.

 

 

Mer om Politiske råd og utvalg

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk