gammelt bilde fra et verksted

Legger til rette for næringsutvikling

Kommunestyret har enstemmig vedtatt en strategi for næringsutvikling i Sørum.

Strategien peker en retning for det framtidige næringsutviklingsarbeidet, og den har fire hovedmål:

  • En næringsvennlig kommune
  • Flere og mer varierte arbeidsplasser
  • Sterke næringer der vi har fortrinn
  • Et attraktivt sted å bo og jobbe

Bakgrunn for strategien
Sørum har høy utpendling og har behov for et mer variert næringsliv og flere arbeidsplasser. Det er i tråd med visjonen «Sørum – den gode kommune» at flere av de som bor her, også har mulighet til å finne relevante arbeidsplasser nær bostedet.

Samtidig er det store næringsmiljøer, kunnskapsmiljøer og natur- og kulturverdier i kommunen som har et uutnyttet potensial for økt næringsaktivitet og arbeidsplasser.

Næringsutvikling er også en integrert del av samfunnsbygging og tettstedsutvikling.

Strategiens oppbygning
Den vedtatte næringsstrategien består av en strategidel med et langsiktig tidsperspektiv (2015-2027), en statusdel og en tiltaksdel. Mens strategiens hovedmål ligger fast over tid, vil statusdelen og tiltaksdelen oppdateres årlig.

Tiltaksdelen utvikles i dialog mellom politikk, næringsliv, samfunnsliv og kommunens administrasjon.

Last ned næringsstrategien her:

Strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027
Sørum: Status for 2015
Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016

Mer om Næringsutvikling