informasjon

Trafikksikkerhet i Frognervegen

Myke trafikanter forbi anleggsarbeidene.

Det har den siste tiden vært stilt spørsmål til trafikksikkerheten for spesielt de myke trafikantene (skolebarn), mellom togundergangen og Trondheimsvegen, i området forbi anleggsarbeidene.

Sørum kommune har hatt befaring og oppmåling på stedet, og funnet at det er nøyaktig samme vei- og fortausbredde som alltid, men at vinteren har medført at det er isdannelser både på vei og fortau. Vi har derfor vært på stedet og forsøkt å skrape bort noe av isen, men den kommer dessverre fort tilbake igjen. Med tanke på været som kommer i dagene fremover, vil vi være ekstra påpasselig for å sikre trygg ferdsel i området.

Det er ikke mulig å sette opp ytterligere gjerder i området, da det vil ta for mye areal fra enten veien eller fortauet.

Anleggsarbeidet under undergangen og i veiskulderen er ferdigstilt, men avslutning og reasfaltering kan ikke gjøres før det blir varmere i været.

Samtidig har vi igjen henstilt til entreprenørene som jobber i området om å være ekstra påpasselig og holde alt av større maskiner unna gang- og sykkelstier. Må de bruke den plassen, må de sørge for manuell dirigering og håndtering av de myke trafikantene.

Vi må på det sterkeste henstille til alle bilister om å overholde det endrede kjøremønsteret på Frognervegen, mellom undergangen og Trondheimsvegen.

Det er kun tillatt med gjennomkjøring for buss og anleggstrafikk ved anleggsområdet. Og det er åpent for myke trafikanter.

Beboere i Lerkevegen og Frognervegen 11, skal benytte veien under undergangen og Mo-krysset til og fra sine boliger. Alle andre må også kjøre om Mo-krysset dersom de skal til togstasjonen eller andre adresser på Frognervegen.

Det skaper trafikkfarlige situasjoner, især for de myke trafikantene, dersom dette ikke overholdes.

Det vil i ukene fremover være ekstra kontroll i området og vi ber alle bilister rette seg etter det nye kjøremønsteret.

Sørum Kommune
Fagansvarlig vei og veilys

Mer om Kulturminnevern