Ordfører Marianne Grimstad Hansen og Grete Sjøli

Grensejustering mellom Sørum og Nes - se første folkemøtet her

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utrede konsekvenser av en grensejustering mellom Nes og Sørum kommuner som omfatter Rånåsfoss og Auli.

Bakgrunnen er en vurdering fra Fylkesmannen om at tettstedene Rånåsfoss og Auli samles i ett felles tettsted innenfor samme kommune. Les brevet fra Fylkesmannen her.

Det er det nå satt i gang et arbeid hvor konsekvensene av en grensejustering for grunnkretsene Rånåsfoss og Auli skal utredes. Fylkesmannen bedt Nes og Sørum kommuner bidra med hvert sitt kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget skal ta utgangspunkt i en rekke faktaopplysninger om kommunen som helhet, og de direkte berørte spesielt, samt inneholde kommunens egne vurderinger av konsekvensene en grensejustering kan ha.

I denne prosessen ønsker vi at våre innbyggere får tilstrekkelig med informasjon, og får muligheten til å bli hørt. Vi har forståelse for at en grensejustering potensielt kan ha stor betydning på våre innbyggeres hverdag. 

Fylkesmannen vil sammenfatte informasjonen i kunnskapsgrunnlaget i løpet av januar 2018, for så å legge det ut til høring i februar 2018.  I tillegg vil de direkte berørte innbyggerne bli forespurt om å delta i en innbyggerundersøkelse i regi av Fylkesmannen. Fylkesmannens anbefaling til hvor den nye grensen skal gå oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet i april 2018, slik at saken kan behandles før sommeren 2018.

auli
Aulifeltet grunnkrets, 2194 innbyggere
ranasfoss
Rånåsfoss grunnkrets, 617 innbyggere