Informasjon om vannmåler

Betal vann- og avløpsgebyr etter forbruk.

Sørum Kommune har fra 1.1.2009 innført todelt gebyrmodell med ett fastledd (abonnementsgebyr) og forbruksgebyr for vann- og avløp. 

Abonnementsgebyret varierer etter type bolig, gårdsbruk eller næring.

Forbruksgebyret for vann- og avløp fastsettes etter bygningens BRA (bruksarealet som ganges med 1,5).

Med vannmåler, betaler man kun for målt forbruk. Ingen minsteavgift.

Vann- og avløpsgebyret fastsettes etter målt vannforbruk. Avløp beregnes etter samme kubik som målt vannforbruk.

Erfaringsmessig vil forbruket til en person være ca 50 m3 pr. år.

Måleren kjøpes og installeres av godkjent rørlegger. Den avgiftspliktige bekoster og blir eier av vannmåleren.

Vannmålere som monteres etter at faktura er sendt ut, blir avregnet på neste faktura.

Det beregnes a-konto forbruk for vann og avløp fra monteringsdato.

I desember hvert år sender vi ut SMS eller avlesningsskjema for vannmåleren. Målerstanden kan da registreres via SMS, internett eller ved å sende tilbake svarslippen. Forbruket avregnes mot innbetalt a-konto på 1. termin påfølgende år.

Ny a-konto justeres automatisk etter avlesning ved årsskifte.

Her finner du oversikt over gebyrer i Sørum kommune.

Mer om Vannforsyning

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no